Obchodní podmínky Dr. Frog - prokopyto.cz

1. Všeobecné informace

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

2. Platební podmínky a způsoby plateb

 • Na internetovém obchodě Dr.Frog – prokopyto.cz je možný způsob úhrady:
  • Na dobírku – zboží zasláno ihned tzn. v pracovních dnech a pokud je skladem.
  • Platba převodem v Kč (zboží zasláno po úhradě na náš účet u FIO banky a. s.)
 • V „kamenném“ obchodě Dr.Frog – prokopyto.cz po předchozí telefonické domluvě na adrese: Ing. Martin Surýnek, Ph.D., Červenohrádecká 1544, 431 11 Jirkov, je možný způsob úhrady:
  • Hotově. Úhrada v hotovosti na pokladně v prodejně.
  • Platba převodem. Zboží je vydáno na prodejně až po připsání částky na náš účet.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace – V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku a dle směrnice 97/7/ES má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 1. Současně se zbožím zašlete dopis nebo na email drfrog@prokopyto.cz s textem: „Tímto chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury, nebo paragonu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis.
 2. Zboží nechte doručit na adresu obchodu (prodávajícího) Ing. Martin Surýnek,Ph.D, Červenohrádecká 1544, 431 11 Jirkov. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete nejlépe v původním obalu, nepoškozené, nepoužité, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s dokladem o koupi.
 3. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.(zásilky na dobírku jsou odmítány).
 4. V případě, že vrácené zboží bude poškozeno nebo bude již použité tzn. v případě spreje již odstříknuto (aplikováno) částka vrácená nebude.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Storno proveďte e-mailem na adresu drfrog@prokopyto.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO.

Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil bankovním převodem a objednávku řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena bezhotovostním převodem na jeho účet do 14 dnů od připsání na náš účet.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zboží se již nevyrábí.
 2. Zboží již výrobce nedodává.
 3. U zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele.
 4. U objednávek, které nelze opakovaně ověřit.
 5. U objednávek s množstvím neodpovídající maloobchodnímu prodeji zejména u akčního zboží. Běžně více jak 10ks doporučujeme kontaktovat prodejce emailem na adrese drfrog@prokopyto.cz.

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Vrácení zboží Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Více viz bod 3. Odstoupení od smlouvy.

5. Záruční podmínky u nového zboží

Zákonná záruční doba na nové spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

Záruční doba je u použitého zboží je zpravidla 6 měsíců, ale v případě jakýchkoli problémů nejdříve kontaktujte e-mailem na adresu drfrog@prokopyto.cz.

6. Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu drfrog@prokopyto.cz, nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:
  • jaké zboží reklamujete
  • důvod reklamace
  • termín nákupu
  • číslo faktury
  • číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu
  • kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží
    
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží. Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu! Doporučujeme, zásilku pojistit.

 

Veškeré uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

7. Jak nakupovat

Nakupování internetovém obchodě Dr.Frog – prokopyto.cz je velmi snadné.

Množství položek a způsob platby v lze snadno upravit dle požadavku ve formuláři.

Zboží lze objednat kompletním vyplněním, formuláře a kliknutím na tlačítko Koupit, čímž; dojde k odeslání vaší objednávky.

Vaši objednávku vám potvrdíme dle obchodních podmínek.

Platnost obchodních podmínek: od 1.4.2022